Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402 ksh, art. 401 § 1 ksh oraz §15 i 23 Statutu Spółki, zawiadamia, że w dniu 23.05.2024 r. o godz. 10:00 w Hotelu „Ibis Styles Białystok” przy Alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A. z siedzibą w Białymstoku, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie ZWZA.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 – podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 – podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2023 r. – podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 11. Podjęcie uchwał dotyczących zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.