Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A. w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

1. Lokalizacja: Białystok, ul. Gen. WŁ. Andersa 40.

 1. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: niezabudowane działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 190/34 o pow. 0,1268 ha, 190/33 o pow. 0,1746 ha, 190/32 o pow. 0,1234 ha, 127/15 o pow. 0,0759 ha, o łącznej powierzchni 0,5007 ha, położone w obrębi geodezyjnym 0013 Białostoczek Płn, dla których Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr BI1B/0005014/9 (dla przedmiotu sprzedaży założona zostanie odrębna księga wieczysta).
 2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z, terenów niezabudowanych i położona jest w Białymstoku w otoczeniu terenów przemysłowych i usługowo-handlowych. Nieruchomość od strony południowo-wschodniej przylega do drogi prowadzącej do ZUOK Białystok posiadającej status drogi gminnej (na działkę nr 190/34 prowadzi bezpośredni zjazd). Na nieruchomości usytułowane są linie instalacji wodociągowej, sanitarnej deszczowej i elektrycznej, w odległości ok. 120 m od jej granic znajduje się rozdzielnia SN/nN stanowiąca własność PGE.

Nieruchomość obciążona jest służebnościami przebiegu mediów określonymi notarialnie.

Od strony południowo-zachodniej nieruchomość przylega od nieużytkowanych budynków PCR-T S.A. a od strony północno-wschodniej do użytkowanych budynków i placów przemysłowo-magazynowych. Od strony północno-zachodniej nieruchomość przylega do nieużytkowanych terenów zielonych PCR-T S.A.

 1. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Warunki, termin i miejsce przetargu: w przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium oraz złożą pisemną ofertę.

Oględziny nieruchomości odbędą się w dniach 27 -29 lipca 2021 r. (oferentów zaineresowanych oględzinami prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 85 675 00 05)

Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2021 r. w siedzibie Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “OFERTA PRZETARGOWA – PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY – DZIAŁKI NR 190/34, 190/33, 190/32, 127/15 położone w Białymstoku przy ul. Gen. Wł. Andersa 40 – NIE OTWIERAĆ“, do dn. 12 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00 w Biurze Zarządu Podlaskiego Centrum Rolno – Towarowego S.A. w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa 40, III piętro. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do siedziby Spółki.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. w przypadku firmy podmiotu innego niż osoba fizyczna, upoważnienie do jego reprezentowania oraz aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. pełnomocnictwo notarialne, jeśli dana osoba działa przez pełnomocnika,
 4. datę sporządzenia oferty,
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w regulaminie przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 6. oferowaną cenę netto, która musi być wyższa od ceny wywoławczej,
 7. kopię dowodu wpłaty wadium w kwocie 105 000 zł – wymagalnej na koncie Podlaskiego Centrum Rolno- Towarowego S.A. nr: 32 1140 1775 0000 2544 3100 1002 mBank SA do dnia 09 sierpnia 2021 r.
 8. odpis KRS lub CEiDG,
 9. oświadczenie o braku konkurencyjności w stosunku do działalności PCR-T S.A. – określone w rozdziale VI pkt 1 regulaminu przetargu,
 10. oświadczenie o braku negatywnego wpływu na przyległe nieruchomości PCR-T S.A. – określone w rozdziale VI pkt 2 regulaminu przetargu,
 11. oświadczenie o innowacyjnym oraz komplementarnym charakterze wykorzystania nieruchomości i która byłaby uzupełniająca w stosunku do działalności handlowej prowadzonej na terenie PCR-T S.A. – określony w rozdziale VI pkt 3 regulaminu przetargu,
 12. oświadczenie niewykorzystaniu nieruchomości na cele produkcji przemysłowej i produkcji budowlanej – określone w rozdziale VI pkt 4 regulaminu przetargu –
 13. Oświadczenie o niezbywaniu nieruchomości w przeciągu 5 lat – określone w rozdziale VI pkt 5 regulaminu przetargu.
 14. Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę najkorzystniejszą zaoferowaną cenę i spełnienie kryteriów określonych w Rozdziale VI Regulaminu przetargu . Rozstrzygnięcie przetargu komisja ogłosi w dn. 24.08.2021 r. i powiadomi Oferentów listownie.
 15. Cena wywoławcza wynosi 1 046 000,00 zł netto. Sprzedaż nieruchomości jest objęta podatkiem VAT, który zostanie doliczony do wylicytowanej ceny netto.
 16. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w terminie do 14 dni (od rozstrzygnięcia przetargu) i przed zawarciem umowy notarialnej.
 17. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 18. Podlaskie Centrum Rolno – Towarowe S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Z regulaminem określającym warunki przetargu można zapoznać się w Biurze Zarządu Podlaskiego Centrum Rolno–Towarowego S.A. w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa 40, III piętro, telefon 85/ 675 00 05.

Strona internetowa: www.podlaskiecentrum.pl , e-mail: biuro@podlaskiecentrum.pl