Akcjonariusze PCR-T S.A.

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno – Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisana pod nr KRS 0000045833, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) – wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Wskutek procesu dematerializacji wszystkie dotychczasowe dokumenty akcji stracą swoją ważność, by jednocześnie wraz z tym samym dniem uzyskać mogły moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Z dniem 1 marca 2021 r. wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Będą to wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych tj. PKO Bank Polski BIURO MAKLERSKIE z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCR-T S.A. w dniu 18 czerwca 2020 r. podjętą Uchwałą nr 17 (kserokopia uchwały w załączeniu). Więcej informacji dotyczących dematerializacji, na internetowej stronie spółki: www.podlaskiecentrum.pl w zakładce „Kontakt z akcjonariuszem”.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Gen. Wł. Andersa 40; 15-113 Białystok, w terminie od 08.10.2020 r. w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) ,w godzinach 9:30 – 15:00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis.

Zarząd PCR-T S.A.