Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ksh, art.401 §1 ksh oraz § 15 i 23 Statutu Spółki, zawiadamia, że w dniu 30.05.2023 r. o godz. 10:00, w Hotelu „Ibis Styles Białystok” przy Alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku odbędzie się  Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A. z siedzibą w Białymstoku, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie ZWZA.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do przyjmowania uchwał.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 – podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 – podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2022 r. – podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.