Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ksh, art.401 §1 ksh oraz § 15 i 23 Statutu Spółki, zawiadamia, że w dniu 30.05.2022 r. o godz. 10:00, w Hotelu „Ibis Styles Białystok” przy Alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku odbędzie się  Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A. z siedzibą w Białymstoku, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do przyjmowania uchwał
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 – podjęcie uchwały
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 – podjęcie uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej: z działalności w roku 2021 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2021 r. – podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku
 10. Określenie liczby Członków Rady Nadzorczej X kadencji i powołanie Członków Rady Nadzorczej X kadencji – podjęcie uchwał
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad.