Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ksh, art.401 §1 ksh oraz § 15 i 23 Statutu Spółki, w związku z otrzymaniem w dniu 14.04.2021 r. od akcjonariusza Skarbu Państwa wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 20.05.2021 r. o godz. 10:00, w Hotelu „Ibis Styles Białystok” przy Alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku, informuje, że do porządku obrad dodaje się punkt: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki -podjęcie uchwał”.

 1. Otwarcie ZWZA.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do przyjmowania uchwał.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 – podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 – podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej: z działalności w roku 2020 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2020 r. – podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki – podjęcie uchwał.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Gen. Wł. Andersa 40.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.