INFORMUJEMY, IŻ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY (PLANOWANE NA 15 LUTEGO 2022) DECYZJĄ ZARZĄDU ZOSTAŁO ODWOŁANE.

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą  w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art.400 § 1, art. 402 ksh oraz § 24 ust. 1 Statutu zawiadamia, że w dniu 15.02.2022 r. o godz. 12.00, w Hotelu „Ibis Styles Białystok” przy Alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie NWZA.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZA i Komisji Skrutacyjnej.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności
    do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.