Rejestr Akcjonariuszy

Obowiązek dematerializacji akcji i wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy spółki

Dwie kolejne ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 . poz. 1655) oraz z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) dokonały radykalnej zmiany Kodeksu spółek handlowych, m. in. powołując do życia nową spółkę kapitałową – prostą spółkę akcyjną oraz nakładając na wszystkie spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne obowiązek wdrożenia i zlecenia prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki zewnętrznemu, licencjonowanemu podmiotowi.

W myśl nowych przepisów akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu (obowiązek dematerializacji) i będą musiały być zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski (uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych), bank powierniczy, notariusza (tylko dla prostych spółek akcyjnych) lub w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Podmiot, który na zlecenie spółki będzie prowadził Rejestr Akcjonariuszy powinien zostać wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a przy zakładaniu nowej spółki podmiot ten musi być wskazany w jej akcie założycielskim.

Spółki publiczne, które nie zarejestrowały w KDPW wszystkich serii akcji będą musiały dokonać ich rejestracji w 2020 roku. Przy rejestracji konieczna jest współpraca z pośrednikiem rejestracyjnym – domem maklerskim będącym bezpośrednim uczestnikiem KDPW. Jeśli akcjonariusz nie wskaże emitentowi rachunku papierów wartościowych w celu zapisania rejestrowanych akcji w KDPW, konieczne będzie skorzystanie z usługi rejestru sponsora emisji.

Ważne daty graniczne

1 stycznia 2020 r. – obowiązek posiadania przez wszystkie spółki zgłoszonej do KRS strony internetowej z wydzieloną podstroną do komunikacji z akcjonariuszami w zakresie wymaganym przez prawo lub statuty spółek.

1 marca 2020 r. – wybór i podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy

(w przypadku prostej spółki akcyjnej).

30 czerwca 2020 r. – wybór i podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy

(w przypadku spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej).

30 czerwca 2020 r. – spółki są zobligowane do dokonania odpowiednich zmian w statutach i pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Plik pdf do pobrania – Zmiana ustawy KSH